Balińska Grażyna Maria Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. dr hab. inż. arch. – prof. zw. PWr.; kier. Zakładu Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury na Wydz. Architektury PWr. Zakres jej działalności naukowo-badawczej poświęconej zagadnieniom historii architektury, urbanistyki i ochrony krajobrazu kulturowego obejmuje: rozwój średniowiecznych bloków śródrynkowych w miastach Dolnego Śl., problemy ochrony zabytkowych zespołów urbanistycznych w małych miastach, zagadnienia rozwoju dolnośląskich miejscowości uzdrowiskowych w XIX i XX w. Kierowała również badaniami lub uczestniczyła w badaniach architektury folwarcznej i przemysłowej; udział w badaniach architektury licznych zakładów włókienniczych oraz hut szkła na Dolnym Śl.; badała architekturę budowli Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz towarzyszącą jej zabudowę mieszkalną; prowadziła badania architektury przemysłowej Kielecczyzny, w tym m.in. hut żelaza w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach, cukrowni oraz niewielkich zakładów przemysłowych z okresu działalności Stanisława Staszica i późniejszego. W zakresie jej zainteresowań znalazła się również architektura elektrowni i elektrociepłowni oraz licznych niewielkich obiektów przemysłowych takich, jak: młyny, gorzelnie i inne. Autorka książek: Uzdrowiska dolnośląskie. Problemy rozwoju i ochrony wartości kulturowych do II woj. światowej 1991 r.; Racot. Przemiany i zagrożenia zespołów podworskich 1996 r.;, Architektura przemysłowa XX wieku. Luboń k. Poznania 2000 r. Jest współautorką książki: Młyny ziemi łomżyńskiej, Wrocław 2003 r.