Drapella-Hermansdorfer Alina ur. w 1950 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PWr.; mgr inż. – 1973 r.; dr n. t. – 1977 r.; dr hab. – 1999 r.; twórca i kier. Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu 1993–1995, 1996–1998, 2000–2002; p.o. kier. 1996–2000 i kier. Zakładu Kształtowania Środowiska od 2000 r.; czł.: Sekcji Architektury Krajobrazu w Komisji Architektury i Urbanistyki PAN O. Kraków 1981–1983; Rady Naukowo–Społecznej Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego 1993–1996; Komisji Architektury i Urbanistyki PAN O. Wrocław 1996–1998; Rady Naukowo–Społecznej przy Dyrektorze Zarządu Parków Krajobrazowych w woj. wałbrzyskim 1997–1999; wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 1998–2000; czł. Zespołu Konsultacyjno-Doradczego „Programu dla Odry” 1999–2000; wykładowca i przedstawiciel PWr. w międzyuczelnianej Radzie Programowej kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu od 2000 r.; red. nacz. kwartalnika Architektura Krajobrazu 2001–2004; organizatorka corocznych zagranicznych seminariów wyjazdowych poświęconych problematyce zrównoważonego rozwoju i architektury krajobrazu od 2000 r.; czł. Rady Obywatelskiej ds. Ogrodów od 2003 r. Wypromowała czterech dr. n. t. Autorka kilkudziesięciu publikacji kraj. i zagr., książki autorskiej i dwóch zespołowych (red. nauk.). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.