Kononowicz Wanda Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PWr. 1959–1965; dr n. t. – 1974 r., (dysertacja doktorska pt.: „Przemiany formy urbanistycznej Wrocławia w XIX i na początku XX wieku”, stała się bazą do opracowania (wraz z zespołem) studium historyczno–urbanistyczno–architektoniczno– konserwatorskiego, na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, pt. „Studia i badania architektury i urbanistyki Wrocławia w XIX i na pocz. XX wieku” (1978 r.), z wytycznymi konserwatorskimi odnoszącymi się, po raz pierwszy w historii miasta, do zespołów urbanistycznych XIX i XX wieku.); Studium Podyplomowe w zakresie Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – 1997 r.; dr hab. n. t. na podstawie monografii pt.: "Wrocław - Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym" (1997 r.), nagrodzonej przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (1998 r.) – 1998 r.; prof. nadzw. PWr. – 1999 r.; asystent i st. asystent w Katedrze Urbanistyki, Wydz. Architektury PWr. 1965–1968; st. asystent 1968–1974; adiunkt 1974–1998; red. Wyd. Naukowych w Inst. Hist. Archit., Sztuki i Techniki PWr. 1977–1978; z-ca dyr. Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki 1978–1984; prof. nadzw. – 1999 r.; kier. Zakładu Hist. i Teorii Archit. i Urbanistyki – 1999 r.; gł. specjalista w Biurze Rozwoju Wrocławia 1996–1997. Promotorka trzech obronionych prac dr (jedna nagrodzona i jedna wyróżniona przez Min. Infrastruktury); ok. 50. prac mgr wśród nich nagrodzone i wyróżnione w prestiżowych konkursach: Min. Infrastruktury (dwie nagrody i wyróżnienie), SARP (nagroda) oraz w międzynarodowym konkursie im. Jana Zachwatowicza organizowanym przez ICOMOS (dwie nagrody i trzy wyróżnienia). Rozbudowa i konserwacja XIX wiecznego Dworca Kolei Wrocławsko–Trzebnicko–Prusickiej we Wrocławiu; czł. SARP – 1965 r.; TUP – 1981 r.; czł. Zarządu Oddz. Wrocł. TUP 1981–1987; czł. Komisji Architektury i Urbanistyki Wrocławskiego Oddz. PAN – 1983 r.; Sekcji Hist. Archit. i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków – Komitet Architektury i Urbanistyki PAN –1996 r.; Polskiej Sekcji DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement) – 1990 r.; International Scientific Committee on Urbanism – Międzyn. Komitetu Nauk. ds. Urbanistyki przy DOCOMOMO – 1996 r.; Pol. Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków -– PKN ICOMOS – 1997 r. Autorka 50. publ. nauk., w wyd. pol. i zagr., 25. niepubl. prac badawczych na użytek Urzędu Miejskiego i Konserwatora Zabytków, w tym: pierwsze kompleksowe „Studium historyczno–urbanistyczne Wrocławia z wytycznymi konserwatorskimi” – 1997 r. (kier. wielobranżowego zespołu) – stanowiące bazę do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław". Pionier badań nad urbanistyką oraz osiedlami mieszkaniowymi Wrocławia XIX w. i w pierwszej połowie XX w. Nagrody i odznaczenia: nagroda JM Rektora PWr. (14); Złoty Krzyż Zasługi – 1987 r.; Złota Odznaka PWr. – 1995 r.; Brązowa Odznaka SARP – 1984 r.; Srebrna Odznaka TUP – 1985 r.; Srebrna Odznaka TMW – 1997 r.