Mroczkowski Jerzy Ryszard ur. w 1944 r. w Dobromilu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Architektury PWr.; mgr inż. arch. – 1968 r.; stażysta – 1968 r.; st. asystent – 1970 r.; adiunkt 1975–1995; prof. nadzw. PWr. – 1995 r.; st. asystent WSWI we Wrocławiu 1968–1975; kier. Zakładu Geometrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej przy Wydz. Architektury PWr. od 1977 r.; staż naukowo–dydaktyczny w Katedrze Geometrii Wykreślnej Moskiewskiego Instytutu Architektonicznego – 1976 r.; prof. w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu od 1984 r.; czł. kom. zał. Pol. Tow. Geometrycznego; z-ca prezesa PTGiGI (Pol. Tow. Geom. i Grafiki Inż.); przewodniczący kom. red. międzyuczelnianego czas. naukowego „Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska”; zainteresowania naukowe obejmują syntetyczną geometrię rzutową i grafikę komputerową. Wypromował trzech dr (dwóch uhonorowanych nagrodami JM Rektora, jedno wyróżnienie Min. Infrastruktury). Autor siedmiu publikacji, w tym dwóch monografii. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Encyklopedia Actus Purus, Kto jest kim w Polsce nowego milenium.