Malc Wiktor ur. w 1918 r. w Przemyślu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prac. naukowo–dydaktyczny WSE, później AE we Wrocławiu – 1951 r.; dr n. e. – 1958 r.; dr hab. Wydz. Finansów i Statystyki SGPiS w Warszawie – 1962 r.; prof. nadzw. – 1969 r.; prof. zw. – 1974 r.; kier. Zakładu Analizy i Sprawozdawczości Finansowej 1965–1966; Zakładu Rachunku i Analizy Kosztów w Katedrze Rachunkowości 1966–1968; kier. w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych na Wydz. Inżynieryjno–Ekonomicznym Przemysłu (IEP) 1986-1989; w Instytucie Organizacji i Zarządzania oraz w Instytucie Rachunkowości na Wydz. Zarządzania i Informatyki (ZI); kier. Zakładu Kontroli Finansowej w Instytucie Rachunkowości 1985–1986; dyr. Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych 1969–1972; dyr. Instytutu Rachunkowości 1986–1989; kier. Studiów Doktoranckich na Wydz. IEP i na Wydz. ZI 1973–1985; prodziekan 1962–1965 i dziekan Wydz. Ekonomiki Przedsiębiorstwa AE we Wrocławiu 1965–1968; czł. Rady Naukowej Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 1965–1989; dyplomowany biegły księgowy; czł. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych przy Ministerstwie Finansów 1963–1977; czł. Komisji Nauk Ekonomicznych PAN we Wrocławiu 1972–1983; czł. Komisji EkonometrIi i Statystyki PAN w Warszawie 1978–1989; współtwórca wrocławskiej szkoły rachunkowości. Wypromował ośmiu dr. n. e., wśród wychowanków trzech dr. hab. i trzech prof. Autor ok. 130 publikacji naukowych oraz dwóch podręczników i skryptów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski – 1964 r.; Oficerski – 1977 r.; Komandorski O.O.P. – 1987 r.; Medal KEN; Zasłużony Nauczyciel Polski. Szerzej o nim: Księga 50-lecia Wydziału Inżynieryjno–Ekonomicznego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004 r., str. 187–190.