Sołowij Stanisław ur. w 1929 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr. – 1955 r.; dr – 1964 r.; prof. nadzw. – 1983 r.; Wydz. Archit. PWr.: asystent Zakł. Arch. Budowli Przemysłowych 1953–1956, st. asyst. 1956–1965, adiunkt 1965–1968, doc. 1968–1987, prof. nadzw. 1987–1995; dyr. Inst. Arch. i Urbanistyki 1972–1974; dziekan Wydz. Arch. 1974–1981, kier. Zakł. Archit. Bud. Przemysł. 1991–1993; Dolnośl. Biuro Projektów Górniczych we Wrocławiu: projektant, st. projektant 1956–1960; Uniwersytet Mosulski w Iraku, Wydz. Archit. i Budownictwa: wykładowca 1982–1984, 1987–1988; czł. SARP od 1955 r.; Kom. Archit. i Urbanistyki PAN w Warszawie 1970–1973 oraz we Wrocławiu od 1974 r. Badania – projekty architektoniczno–realizacyjne budynków o funkcji socjalnej i przemysłowej w kopalniach węgla brunatnego i kamiennego oraz projekty wnętrz o funkcji usługowej (współautor); projekty architektoniczne, konkursowe, współautorskie (zespół pawilonów MTP w Poznaniu – 1963 r., zespół budynków PŻM i C. Hartwiga w Szczecinie – 1969 r.; oprac. studialne: rynek dóbr konsumpcyjnych i usług w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – kier. tematu 1977–1980, studium historyczne i architektoniczno-techniczne obiektów powierzchniowych KWK Katowice – kier. tematem 1985–1986. Wybrane publikacje: Zagospodarowanie kopalń odkrywkowych węgla brunatnego (zagadnienia architektoniczne) „Węgiel Brunatny” – 1963 r., 1, Przemysł w centrum Wrocławia, Mat. Konf. Nauk., 1986 r., publikacje w mies. „Architektura”. Promotor 10 prac dr. Nagrody i odznaczenia: Ministra Nauki, Szkol. Wyższ. i Techniki (I st., trzykrotnie III st.); Złoty Krzyż Zasługi – 1972 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1978 r.; Medal KEN – 1979 r.; Medal XXXV-lecia PWr. Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. OPI, W–wa 2002, t. IV, s. 179., Stanisław Sołowij, Zofia Szczęsnowicz–Sołowij, Tomasz Sołowij, katalog wystawy autorskiej, Muzeum Architektury, Wrocław 2002.