Zieliński Ryszard Julian ur. w 1954 r. w Świdnicy Śl. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektroniki PWr., mgr. inż. z wyróżnieniem – 1978 r.; studia doktoranckie na PWr.; st. asystenta – 1980 r.; dr n. t. W – 1984 r.; dr hab. – 2000 r.; prodziekan Wydz. Elektroniki PWr. od 2005 r.; jako pierwszy specjalista z dawnego bloku wschodniego powołany do grupy roboczej Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych ETSI w celu przygotowania standardu technicznego dla naziemnych statelitarnych stacji reporterskich SNG i stacji VSAT – 1992 r.; czł. Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP); prezes koła Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji (SIT) przy PWr.; czł. IEEE EMC Society; Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji i Komitetu Kompatybilności Elektromagnetycznej PAN; udział w organizacji międzynarodowych i krajowych konferencji, będąc czł. komitetów programowych konferencji KKRRiT, KST, ELTEX, ECUMICT i komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Wrocławskiego Sympozjum Kompatybilności Elektromagnetycznej. Autor lub współautor 94 publikacji, w tym: dwóch artykułów zagr., 28 artykułów kraj., ośmiu referatów zagr., 54 referatów kraj., jednej monografii, dwóch książek oraz ok. 230 prac niepublikowanych. Szeroka działalność dydaktyczna, opiekun kierunku Teleinformatyka, opiekun profilu Telekomunikacja ruchowa na kierunku EiT. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.