Dąbrowska-Szata Maria ur. w 1946 r. w Opolu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka Wydz. Elektroniki i Studium Podstawowych Problemów Techniki PWr.; mgr inż. – 1970 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. – 2000 r. Instytut Elektrotechniki Wrocław 1970–1971; Instytut Technologii Elektronowej; Instytut Techniki Mikrosystemów PWr. 1971–2001; Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr. Katedra Zaawansowanych Technik Elektronicznych od 2002 r.; stypendium Rządu Francuskiego - staż naukowy na Uniwersytecie w Grenoble – 1984 r.; staże krótkoterminowe: Hamburg – 1982 r., Salzburg – 1989 r., Eindhoven – 1992 r., Münster – 1996 r. Zainteresowania naukowe związane z problematyką powierzchni półprzewodników obejmują: diagnostykę powierzchni, obserwację, badanie i interpretację zjawisk zachodzących z udziałem powierzchni, badanie struktury atomowej półprzewodników metodami dyfrakcji elektronów (LEED, RHEED) i spektroskopii elektronowej oraz badanie struktury elektronowej metodą spektroskopii głębokich poziomów (DLTS). Opiekun 18 prac mgr. i inż., promotor dwóch realizowanych rozpraw dr. Autorka 60 publikacji, w tym jednej monografii. Czł. WTN. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 2003 r.; Złota Odznaka PWr. – 1993 r. Szerzej o niej: Księga Jubileuszowa 50 lat Wydziału Elektroniki PWr, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2003, str. 184–185.