Karwacki Władysław Julian ur. w 1932 r. w Cyganach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr.: mgr inż. el. – 1956 r.; dr n. t. – 1967 r.; doc. – 1971 r.; dyr. Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo–Technicznej 1969–1971; z-ca dyr. Instytutu ds. rozwoju kadry naukowej; prodziekan Wydz. Elektrycznego 1980–1983; dyr. Instytutu Układów Elektromaszynowych 1987–1991; uczestniczył w pracach Komitetu Nauki i Techniki; Komisji Głównej Elektrotechniki; Podkomisji II Maszyn, Transformatorów, Napędów i Trakcji Elektrycznej – sekretarz Grupy Roboczej Maszyn Elektrycznych 1969–1972; czł. Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej PP 1982–1985; Rady Naukowej OBR Gospodarki Remontowej Energetyki 1986–1990; Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN 1981–1997; zajmował się zagadnieniami chłodzenia maszyn elektrycznych, prowadził badania i obliczenia na potrzeby dużych maszyn (turbogeneratorów chłodzonych powietrzem, wodorem i wodą). W ramach programu INTERKRIOLEP zajmował się nadprzewodnictwem w maszynach elektrycznych, a szczególnie badaniami i projektowaniem rozwiązań modelowych generatorów topologicznych do zasilania magnesów nadprzewodnikowych (Institut Elektromaszinostrojenija AN ZSRR Leningrad) i kriotronu w Instytucie Elektrotechniki im. Krzyżanowskiego (Moskwa). Wypromował dziewięciu dr, w tym trzech hab. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.