Dziechciarz Józef ur. w 1950 r. w Osieku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu; mgr – 1973 r.; dr – 1981 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. AE – 1995 r. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą 1999–2005; dziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki od 2005 r.; kier. Katedry Ekonometrii; staże naukowe: m.in. Uniwersytet w Bremie, Fachhochschule w Akwizgranie, Uniwersytet w Amsterdamie, Lancashire University w Preston, Limburg University Center w Hasselt, Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Uniwersytet w Marsylii; czł.: rady programowej konferencji zagranicznych: Management and Development Słowenia od 2001 r. oraz IFCS World Congress Kraków – 2002 r.; rady programowej czasopism zagranicznych: Management (Chorwacja) od 1995 r. i Journal for Management and Development (Słowenia) od 1998 r.; rady programowej czasopism krajowych: Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego 1973–1983; Badania Operacyjne i Decyzje od 1984 r.; Ekonometria od 1983 r.; International Council for Small Business; Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych (International Federation of Classification Societies); Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania; Polskiego Towarzystwa Statystycznego; Komitetu Ekonometrii i Statystyki PAN od 2003 r. Rozwija szkołę naukową modelowania ekonometrycznego. Wypromował ok. 150 mgr. i dyplomantów; opieka nad pracami słuchaczy studiów podyplomowych; promotorstwo siedmiu prac dr.; recenzje sześciu prac dr. Autor ok. 120 pozycji, w tym: 15 monografii kraj. (współautorstwo i autorstwo), dziewięciu monografii zagr. (współautorstwo), sześciu skryptów (współautorstwo, red.), pięciu podręczników (współautorstwo, red.), ok. 50 artykułów kraj., ok. 20 artykułów zagr. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1997 r.