Wilkosz Kazimierz ur. w 1952 r. w Jaworznie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr.; dr inż. – 1979 r.; dr hab. – 1992 r.; specj. w dziedzinach: informatyka w elektroenergetyce, systemy elektroenergetyczne; prof. PWr.; z-ca dyr. Instytutu Energoelektryki ds. dydaktyki i kształcenia kadry naukowej 1996–2002; kier. Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych od 2002 r.; kier. zespołu ds. utworzenia nowej specjalności Zarządzanie i Informatyka w Energetyce na Wydz. Elektrycznym PWr. i jej późniejszy opiekun; badania teoretyczne i stosowane systemów elektroenergetycznych. Autor 121 prac opublikowanych, monografii, 75 prac niepublikowanych. Promotor dr.; sekr. naukowy konferencji naukowych: MEPS ’96, SIECI 2000, MEPS ’02, SIECI 2004; sekr. naukowy Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN (SSEE KE PAN od 1993 r.); red. naukowy wyd. SSEE KE PAN od 2000 r.; czł. CIGRE; SEP. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi. Laureat dwóch nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielu nagród rektora PWr.; dziekana Wydz. Elektrycznego oraz dyr. Instytutu.