Czoch Ryszard ur. w 1942 r. w Przystajni. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. na Wydz. Łączności PWr. w zakresie radiotechniki – 1966 r.; dr inż. – 1974 r.; dr hab. inż. – 1992 r.; specjalność naukowa - Telekomunikacja, Technika Mikrofalowa, Spektrometria EPR; głównym obszarem zainteresowań naukowych jest spektrometria Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR), w szczególności konstrukcja aparatury, analiza zniekształceń i błędów systematycznych związanych z pomiarami i rejestracją widm EPR, nowe metody pomiarowe, impulsowa spektrometria EPR; kier. projektem badawczym KBN: Impulsowy spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego 1993–1995; czł. International EPR Society od 1980 r. Pozostałe prace dotyczą konstrukcji układów mikrofalowych, opracowania oscylatorów mikrofalowych z sumowaniem mocy, miernictwa mikrofalowego i zastosowań mikrofal w nauce, medycynie i w przemyśle. Osiągnięcia naukowe: książka R. Czoch, A. Francik, Instrumental Effects in Homodyne Electron Paramagnetic Resonance Spectrometers, PWN/Ellis Horwood Ltd., Warszawa/Cichester, 1989, liczba publikacji - 30. Autor wykładu inauguracyjnego 1995/96 PWr., Wrocław, 2 X 1995r.; redakcja i 1/3 książki Księga Jubileuszowa 50-lecia PWr., Wrocław 1995. Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Pracowniczych (dwie kadencje); członek Komitetu Obchodu Jubileuszowych PWr. 1993–1995. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1987 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1998 r.; Złota Odznaka PWr.; nagrody: zespołowa MNSWiT – 1969 r., 1976 r.; sekretarza Naukowego PAN – 1986 r.; MEN za monografię – 1990 r.