Stilger-Szydło Elżbieta ur. w 1948 r. w Kłodzku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. bud. ląd. w specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe – 1971 r.; prac. naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fundamentowania Instytutu Geotechniki PWr. od 1971 r.; dr n. t. – 1975 r.; dr hab. w zakresie budownictwa - mechaniki gruntów i fundamentowania – 1994 r.; prof. nadzw. – 2000 r.; kier. zespołu badawczego w Instytucie Geotechniki PWr. Geotechnika Budowlana 1976–1980; czł. Zarządu i wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Oddz. Polskiego Komitetu Geotechniki 1999–2002; autorka licznych publikacji naukowych w renomowanych czas. zagr. i kraj., skryptu oraz dwóch monografii, m.in. Stany graniczne skarp i zboczy. Rozwiązania kompletne (1993, Oficyna Wyd. PWr.), Posadowienia budowli infrastruktury transportu lądowego. Teoria – Projektowanie – Realizacja (2005, DWE); autorka licznych prac badawczych, ekspertyz, orzeczeń, projektów i opinii technicznych z zakresu oceny nośności i stateczności skarp i zboczy, stabilizacji osuwisk, oceny przydatności gruntów do posadowienia obiektów budownictwa ogólnego, mostowego oraz drogowych budowli ziemnych. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.