Trzaska Hubert ur. w 1939 r. w Wilnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Łączności PWr. – 1962 r.; asystent stażysta w Katedrze Techniki Nadawczej – 1962 r.; st. asystent kolejno w Katedrze Techniki Nadawczej, Katedrze Radiotechniki i w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki; adiunkt w ITA – 1970 r.; prof. nadzw. – 1994 r.; prof. zw. – 2001 r.; obecnie kier. Pracowni Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego w Zakładzie Radiokomunikacji ITA; visiting professor na University of Mosul 1976–1977; professor na Garyounis University w Benghazi 1986–1987; wykłady na NATO Advanced Study Institutes – 1982 r. Zajmuje się zagadnieniami pomiarów pól elektromagnetycznych w polu bliskim zwłaszcza do celów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska elektromagnetycznego, wytwarzaniem wzorcowych pól elektromagnetycznych oraz wybranymi zagadnieniami zastosowań radioelektroniki; udział we współpracy międzynarodowej, m.in. w ramach programów M. Skłodowskiej-Curie, T. Kościuszki oraz akcji COST. Czł. Komitetu Fizyki Medycznej Diagnostyki Obrazowej i Radiologii PAN i przewodniczący Sekcji Elektromagnetycznych Promieniowań Niejonizujących KFMDOiR PAN; czł. sekcji Telekomunikacji KEiT PAN; czł.–zał. Bioelectromagnetic Society (USA). Autor lub współautor ponad 50 publikacji krajowych, w tym czterech monografii, ponad 50 prezentacji na konferencjach krajowych, 25 publikacji zagranicznych, w tym pierwsza w skali światowej monografia poświęcona problematyce pomiarów pola w polu bliskim, ponad 100 prezentacji na sympozjach międzynarodowych, twórca lub współtwórca ponad 50 rozwiązań chronionych patentami; prowadzący i org. sesji na konferencjach kraj. i międzynarodowych; wykłady, seminaria, ćwiczenia i laboratoria z układów elektronicznych, anten i propagacji, bioelektromagnetyzmu, teorii pola elektromagnetycznego i teorii obwodów, urządzeń nadawczych, urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz przemysłowych zastosowań energii w.cz. Promotor czterech dr., prowadził i recenzował liczne prace inż., mgr. i dr. Recenzował prace hab., kandydatów do tytułu naukowego, wnioski badawcze KBN'u oraz materiały przeznaczone do publikacji. Laureat nagród Dyrektora ITA; Dziekana Wydz. Elektroniki i Podstawowych Problemów Techniki; Rektora i Senatu PWr.; ministerialnych i Premiera RP. Odznaczenia państwowe, zawodowe i organizacyjne m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.