Jacak Witold ur. w 1950 r. w Wałbrzychu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. Wydz. Elektroniki PWr. – 1973 r.; dr n.t. PWr. – 1977 r.; dr hab. PWr. – 1992 r.; asystent 1977–1978; adiunkt w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr. 1979–1990; prof. PWr. – 1991 r.; prof. w Instytucie Badań Systemowych na Uniwersytecie im J. Keplera w Linzu 1991–1998; dyr. i prof. w Fachhochschule Software Engineering w Linz-Hagenberg – 1994 r.; aktualnie prof. Politechniki Górnej Austrii, Hagenberg; czł. Rady Naukowej RISC Research Institute for Symbolic Computation na Uniwersytecie w Linzu; wykłady na uniwersytetach w Innsbrucku, Tucson Arizona, Karlsruhe, Pradze, Dortmundzie, Magdeburgu, Tsukuba Research Center, Tokyo Institute of Technology. Zainteresowania badawcze obejmują dziedziny: matematyczna teoria systemów, systemy agentowe, sztuczna inteligencja, sieci neuronowe, modelowanie i sterowanie rozmyte, telemedycyna i telerobotyka, planowanie i sterowanie w systemach autonomicznych, systemy CIM, CAD/CAPP/CAM. Autor ponad 60 publikacji, w tym artykułów w czas., takich jak: IEEE Trans.on Robotic and Automation czy Robotica; książki: Advances in Control and Dynamic Systems, poświęconej nowym osiągnięciom w robotyce, napisanej wraz z kilkoma naukowcami z USA i Japonii (wyd. Academic Press) oraz w książce Intelligent Robotic Systems (wyd. Kluwer Academic Publisher). Czł. IFIP Work Group 10.1 Computer Aide System Technology oraz czł. komitetów naukowych dwóch cyklicznych konferencji zagranicznych, tj. EUROCAST (Hiszpania, Austria) oraz AI Simulation and Planning in High Autonomy Systems (USA). Recenzent prac w czas. zagr.: ACM Trans. on Modeling and Computer Simulation, Robotica. An Intern. Journal of General Systems oraz IEEE System Man and Cybernetics. Posiadane nagrody: Rektora PWr.; dziekana Wydz. Elektroniki; dyr. Instytutu Cybernetyki Technicznej oraz MNiSW i Ministra Edukacji Narodowej. Szerzej o nim: w Księdze 50-lecia Wydziału Elektroniki PWr.