Bień Jan ur. w 1950 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe: mgr inż. – 1973 r.; dr n.t. – 1979 r.; staż naukowy w Delft University of Technology, Holandia,1985-86; studium podyplomowe „Bridge Management Systems” – Ministerstwo Transportu Danii 1991r.; dr hab. Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr., Instytut Inżynierii Lądowej – 2003 r. Tematyka prac badawczych: modelowanie i analiza konstrukcji mostowych, badania materiałów i obiektów mostowych, systemowe zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną, systemy ekspertowe w inżynierii lądowej. Ważniejsze osiągnięcia: próbne obciążenia i badania ok. 100 obiektów mostowych; projekt i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Zarządzania Mostami Kolejowymi SMOK (dla PKP) oraz Systemu Zarządzania Obiektami Komunikacyjnymi SZOK (dla administracji drogowej). Członek międzynarodowych komitetów naukowych i technicznych: „Safety of Bridges” – American Society of Civil Engineers (ASCE); „Bridge Management, Inspection and Rehabilitation” – Transportation Research Board (TRB) of the National Academies USA; “Bridge Management Systems” – International Association for Bridge Management and Safety (IABMAS); “Bridges” – European Convention for Constructional Steelwork (ECCS). Kieruje międzywydziałowym zespołem badawczym uczestniczącym w międzynarodowych projektach: „Sustainable Bridges: Assesment for Future Traffic Demands and Longer Lives” w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz “Improving Assessment, Optimisation of Maintenance, and Development of Database for Masonry Arch Bridges” dla Międzynarodowej Unii Kolei (UIC) od 2003 roku. Jest współtwórcą Międzynarodowej Szkoły Inżynierii Mostowej (International Bridge Engineering School), działającej od 2003 r., grupującej sześć uniwersytetów europejskich oraz koordynatorem udziału PWr. w ogólnoeuropejskim projekcie European Civil Enginering Education and Training II (EUCEET II). Jest organizatorem i koordynatorem współpracy PWr. z Delft University of Technology (Holandia), Universidade do Minho (Portugalia) oraz Universitat Polit