Pękalski Andrzej ur. w 1937 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1960 r.; dr n. fiz. – 1970 r.; dr hab. – 1980 r.; prof. – 1989 r.; prodziekan Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (MFCh) UWr 1981–1986 r.; dziekan Wydz. MFCh 1991–1993 r.; dziekan Wydz. Matematyki i Fizyki 1993–1996 r.; czł. Senatu UWr 1991–1996, 1999–2002 r.; czł. Institute of Physics (UK); czł. Rady Redkacyjnej Physica A oraz European Journal of Physics. Wypromował pięciu dr. n. fiz., wśród nich dwóch dr. hab., prof. Autor lub współautor 88 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Złoty Krzyż Zasługi.