Mironowicz Władysław Jerzy ur. w 1934 r. w Białej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. na Wydz. Budownictwa Lądowego PWr. – 1960 r.; asystent 1961–1965; st. asystent w Katedrze Mechaniki Budowli Wydz. Budownictwa Lądowego 1966–1968; dr n. t. za pracę p.t. „Zastosowanie teorii układów dyskretnych w zagadnieniu drgań własnych płaskich konstrukcji prętowych” – 1968 r.; adiunkt w Zakładzie Dynamiki Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej od 1968 r.; dor hab. w oparciu o monografię „Problemy losowych drgań płytowych konstrukcji wsporczych pod maszyny”– 1999 r.; prof. nadzw. w PWr. 2000–2004; czł. Rady Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego 1999–2004; Senatu PWr. 1984–1985 i 1990–1996; kier. Zakładu Dynamiki Budowli 1996–2004; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej 1996–1999; przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Instytucie Inżynierii Lądowej – 1980 r.; red. działowy Acta Politechnicae Vratislaviensis 1981–1986; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddz. PAN we Wrocławiu od 2003 r.; Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; czł. i przewodniczący Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 2003 r.; uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego, 220 ekspertyz budowlanych. Autor 74 publikacji, dwóch monografii.