Chmielewski Adam ur. w 1959 r. w Łaszczowie, woj. lubelskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prac. Instytutu Filozofii UWr; studia filoz. i nauki społ. na UWr, Oxford University i City University of New York; stypendium im. Karla Poppera ufundowanego przez Fundację St. Batorego 1997-1998; stypendium Akademii Brytyjskiej - 1998 r.; stypendium Fundacji Mellona do Institute for Advanced Studies in the Humanities w Edynburgu - 1999 r.; kilka stypendiów w Central European University w Budapeszcie; dr filoz. UJ na podst. rozprawy pt. Nauka i metoda w filozofii Karla Poppera - 1992 r.; dr hab.na UWr na podst. pracy pt. Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt - 1998 r.; prof. UWr na podst. książki Społeczeństwo otwarte czy wspólnota (2001) - 1999 r.; prof. filoz. - 2002 r. Autor ponad 300 publikacji naukowych i popularnych, ogłaszanych w kraju i za granicą. Zajmuje się metodologią, filozofią nauki, etyką, estetyką i filozofią polityczną. Znaczącą część swojej pracy naukowej poświęcił filozofii Karla Poppera, pisząc na jego temat dwie własne książki oraz przekładając na jęz. polski pięć jego książek, filozofią moralności i polityki Alasdaira MacIntyre'a, którego dwie książki przełożył na jęz. polski. Opublikował liczne przekłady książek z dziedziny filozofii nauki, m.in. teksty Friedricha von Hayeka, Bertranda Russella, Isaiaha Berlina, Alasdaira MacIntyre'a, Arnolda Toynbee'ego, Daisaku Ikedy i Slavoja Ril'ka; współredagował z Janem Woleńskim wydanie pism zebranych Klemensa Szaniawskiego pt. On Science, Inference, Information and Decision Making (Amsterdam 1998). Publikował także w "The Times Literary Supplement" oraz w pismach fachowych w Anglii, USA, Chile, Rumunii i na Węgrzech. Nagrody: Rektora UWr; Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich - 1993 r.; Ministra Edukacji Narodowej - 1996 r. Czł. rad red. mies. Odra; kwartalnika Kultura Współczesna; pisma filoz. Principia; pisma Nowa Krytyka; współred. Newsletter (Toronto); internetowego pisma Critical Rationalist. Pełnomocnik Rektora UWr ds. Organizacyjnych 2000-2005; dyr. Międzynarodowej Szkoły Letniej UWr. Publikuje komentarze na tematy społeczno-polityczne w "Odrze", "Polityce", "Gazecie Wyborczej", "Przeglądzie" i inn.