Wanke Adam ur. w 1906 r. we Lwowie, zm. w 1971 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr filoz. Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy UJK we Lwowie – 1936 r.; dr – 1947 r.; doc. – 1954 r.; prof. – 1957 r.; kier. Zakładu Antropologii Instytutu Zoologicznego UWr 1956–1971; kier. Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 1956–1965; czł. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1959–1965; przewodniczący Polskiej Sekcji Przystosowalności Człowieka w Komitecie Narodowym Międzynarodowego Programu Biologicznego od 1964 r.; red. nacz. „Materiałów i Prac Antropologicznych” 1955–1971; czł. zał. i prezes Polskiego Towarzystwa Biometrycznego 1965–1971; czł. zw. WTN 1955–1971; przewodniczący Komitetu Antropologii PAN 1965–1971; kierunki badań: uczeń i kontynuator polskiej (syntetycznej) szkoły antropologicznej Jana Czekanowskiego; twórca oryginalnego warsztatu metodycznego [metoda stochastycznej korelacji wielorakiej (1949/1950) i metoda punktów odniesienia (1950)], otwierającego nowy etap w rozwoju antropologii etnicznej; jego metody znalazły zastosowanie w wielu innych dyscyplinach; inicjator i org. badań terenowych, dot. zagadnień genetycznych w populacjach ludzkich 1964–1970. Wypromował 32 dr., czterech dr. hab., trzech prof. Autor 35 publikacji, książki. Szerzej o nim: W. Stęślicka-Mydlarska: Adam Wanke, w: „Uczeni wrocławscy (1945–1979)”, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ossolineum, Seria A, Nr 207, str. 163-166.