Sławińska-Ochla Teresa ur. w 1951 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr 1970–1975; mgr b. w zakresie antropologii przedstawiając pracę dyplomową: „Zastosowanie wskaźników przyrodniczych Perkala do zagadnień osteologicznych”; praca w Zakładzie Antropologii PAN; praca doktorska, pisana pod kier. prof. Zygmunta Welona, „Specyfika procesów inwolucyjnych typów konstytucyjnych mężczyzn” – stopień dr n. przyr. w zakresie antropologii – 1983 r.; pracuje w AWF we Wrocławiu w Zakładzie Anatomii Człowieka od 1990 r.; kier. najpierw Pracowni, a później Zakładu Antropomotoryki od 1997 r.; dr hab. n. o kult. fiz. w zakresie teorii wychowania fizycznego – 2001 r.; prof. nadzw. AWF we Wrocławiu; kier. Studiów Doktoranckich od 2002 r.; prodziekan ds. nauki od 2003 r. Promotorka dwóch przewodów dr. Czł.: Polskiego Towarzystwa Antropologicznego; PTN Kultury Fizycznej; European Anthropological Association; International Association of Sport Kinetics. Nagrody resortowe: indywidualna – 2002 r.; zespołowa – 1994 r. Kierunek badawczy: Rozwój morfofunkcjonalny człowieka – czynniki środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem biospołecznych uwarunkowań rozwoju funkcjonalnego i aktywności ruchowej człowieka oraz międzypokoleniowych zmian kondycji biologicznej populacji polskiej. Autorka ponad 70 prac w czas. kraj. i zagr., m.in.: „Influence of family socio-economic status on body height in children from a poor farming region” (współautor), „Zmiany sekularne wybranych cech morfologicznych dzieci w wieku przedpokwitaniowym” (współautor), „Genetyczna kontrola tętna w świetle badań bliźniąt” (współautor), „Morphofunctional development of urban and rural children from southwestern Poland in a relative approach” (współautor), „Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich”.