Konopnicki Jan ur. w 1905 r. w Krakowie, zm. w 1980 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Filozoficzno-Historycznym UJ, początkowo w zakresie historii, później pedagogiki; dwuletnie uzupełniające studia pedagogiczno–psychologiczne na UJ; dr fil. – 1930 r.; doc. mian. – 1956 r.; prof. nadzw. – 1959 r.; prof. zw. – 1973 r.; nauczyciel gimnazjum, podinspektor szkolny w Gródku Jagiellońskim – 1934 r.; org. polskiego ruchu oświatowego, pedagogicznego i publicystycznego na terenie Anglii i Szkocji 1942–1946; wicedyr. Instytutu Pedagogicznego ZHP we Wrocławiu 1946–1948; wykładowca pedagogiki w Studium Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 1948 r.; prac. uczelni 1953–1956; prodziekan ds. wychowawczych 1954–1956; z-ca prof. – 1954 r.; kier. Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego; rektor WSWF 1956–1962; delegat Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w konferencji pedagogicznej UNESCO w Hamburgu; czł. Comparative Education Society in Europe w Lizbonie; prac. Instytutu Pedagogiki UWr. 1962–1968; dyr. Instytutu Pedagogiki UJ – 1968 r. Promotor ok. 600 mgr., 60 dr. n. hum. i wych. fiz., opiekun 13 przewodów hab. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.