Mazurski Krzysztof Radosław ur. w 1946 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia geograficzne na UWr 1964–1969; mgr z zakresu geomorfologii pod kierunkiem prof. Alfreda Jahna; dr – 1980 r.; dr hab. – 1987 r.; tyt. prof. n. e. – 1998 r.; Zarząd Okręgu PTTK we Wrocławiu 1969–1970; Wojew. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (zwolniony w ramach represji za działalność w NSZZ "Solidarność") 1970–1982; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 1982–1983; AE we Wrocławiu 1983-1999; kier. Katedry Gosp. Przestrzennej Wydz. Gosp. Regionalnej i Turystyki tejże uczelni w Jeleniej Górze od 1990 r.; w Kat. Planowania Przestrzennego Wydz. Architektury PWr. od 1999 r.; przewodniczący Rady Nauk. Karkonoskiego Parku Narodowego; wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Kultury Ekologicznej EKO w Jeleniej Górze (Dwór Czarne). Profil naukowy: destrukcja i ochrona środowiska (sozologia), gospodarka przestrzenna, geografia rolnictwa, regionalistyka, krajoznawstwo i turystyka w aspekcie programowym; działalność społeczna w Polskim Towarzystwie Turystyczno–Krajoznawczym od 1963 r., szczególnie w pionie krajoznawczym od 1968 r.; czł. Zarządu Gł. PTTK (1989–1991 jego wiceprezes) i Komisji Krajoznawczej ZG od 1977 r., przewodniczący od 2002 r.; red. nacz. magazynu turystyki górskiej i podróży "Na szlaku" od 1986 r.; red. nacz. rocznika "Śląski Labirynt Krajoznawczy" od 1996 r. Autor publikacji naukowych: Gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną w Polsce, 1986 r., Antropogeniczna destrukcja środowiska rolniczego Dolnego Śląska, 1988 r., Schlesien heute. Leer: Rautenberg 1991 r. (znaczący współudział), Zagrożenia środowiska Dolnego Śląska, 1994 r., Podstawy sozologii, 1998 r. Miłość i dramaty królewny Marianny, 2000 r. Geografia turystyczna Sudetów, 2003 r. Tereny zielone uzdrowisk sudeckich, 2003 r. Ponadto dwa wydania skryptu "Ochrona środowiska" i cztery wydania "Wybrane zagadnienia geografii ekonomicznej", skrypt "Ekonomiczne podstawy regionalizacji" oraz znaczący udział we wszystkich tomach "Słownika geografii turystycznej Sudetów". Autor ok. 270. pozycji, zaś wszystkich - ponad 1700. Ukazało się ponad 50 przewodników. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 2001 r.