Naglak Zbigniew ur. w 1930 r. w Krotoszynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent – 1953 r.; mgr – 1956 r.; dr n. kult. fiz. – 1967 r.; dr hab. – 1989 r.; prof. nadzw. – 1989 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Zakładu Specjalizacji Sportowych 1972–1975; kier. Zakładu Teorii Sportu 1975–1988; kier. Zakładu Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych 1988–1996; kier. Zakładu Piłki Ręcznej 1996–1999; kier. Zakładu Dydaktyki Gier Sportowych – 1999 r.; kier. Katedry Teorii Sportu 1982–1993; kier. Katedry Zespołowych Gier Sportowych 1993–2002; z-ca dyr. Instytutu Sportu 1972–1975; prorektor 1976–1982; prorektor ds. nauki 1990–1993; prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 1996–1999; prorektor ds. Dydaktyki, Spraw Studenckich i Sportu 1999–2002; dziekan Wydz. Wychowania Fizycznego 1995–1996; czł. Komitetu Kultury Fizycznej PAN 1980–1983; czł. Rady Wyższego Szkolnictwa Kultury Fizycznej 1985–1988; ekspert Stały Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki – Sejm Rzeczpospolitej – 1999; czł. w Zespole Opiniodawczo–Doradczym ds. Kultury Fizycznej Sportu MEN 2000–2001; Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej od 1960 r.; Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych od 2001 r.; twórca szkoły naukowej: Teoria Sportu; inspirator badań powstałych w jego zespole: Prakseologicznej koncepcji; badania i usprawniania treningu sportowego. Badań wielopodmiotowych, działań podczas gry z piłką. Pionierskiego zastosowania piłek edukacyjnych w zintegrowanym kształceniu dzieci. Wypromował 13 dr. n. kult. fiz.; wśród wychowanków dwóch dr. hab., prof. Autor 76 publikacji, sześciu książek (do 2001 r.). Odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej; Zasłużony Nauczyciel PRL; Krzyż Kawalerski O.O.P.