Izbicki Ryszard ur. w 1943 r. w Białej Podlaskiej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Budownictwa Lądowego PWr.; mgr inż. – 1967 r.; dr n.t. – 1971 r.; dr hab. – 1983 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; prof. zw. – 2004 r.; z-ca dyr. Instytutu Geotechniki PWr. 1984–1987; kier. Zakładu Mechaniki Gruntu od 1987 r.; prodziekan Wydz. Budownictwa 1990–1996; dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego 2002–2005; red. czasopisma „Acta Polytechnicae Wratislaviensis” – 1977 r.; red. nacz. kwartalnika „Studia Geotechnica et Mechanica” – 1988 r.; czł. Rady Redakcyjnej kwartalnika Oddziału Wrocławskiego PAN „Archives of Civil and Mechanical Engineering”; czł. Komitetu Technicznego International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 1994–2002; Sekcji Geotechniki przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – 1979 r.; Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku – 1987 r. Wypromował pięciu dr. n. t. Autor 86 publikacji, współautor sześciu monografii i dwóch podręczników. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.