Gajda-Krynicka Janina ur. w 1940 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. zw.; dr hab. Instytut Filozofii UWr; kier. Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej; studia: fil. klas. na Wydz. Filologicznym UWr; doktorat na podst. rozprawy: Epika polsko-łacińska XVI wieku – 1966 r.; hab. na podst. rozprawy: Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej – 1986 r.; prof. uczel. – 1990 r.; tytuł prof. – 1992 r.; prof. zw. – 1997 r. Zainteresowania badawcze: 1. Historia filozofii przedplatońskiej, zwłaszcza filozofia pitagorejska i sofistyka grecka (osiągnięcia: 1. monografie: Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej; Sofiści, Pitagorejczycy; 2. studia: Doskonałość kosmosu i koncepcja kosmicznej sprawiedliwości w filozofii pitagorejskiej, Gorgiasz z Leontinoi, Metafizyka śmierci w filozofii starożytnej, Koncepcje symetrii w filozofii starożytnej, Antropologiczny aspekt koncepcji harmonii w filozofii pitagorejskiej; Między ‘pierwszym’ a ‘drugim żeglowaniem’. Rola fizyki przedplatońskiej w platońskich dowodach na nieśmiertelność duszy; Filozofia pitagorejska w nurcie fizyki przedplatońskiej. Pitagorejska koncepcja zasady – arche, Paradoks śmierci w filozofii starożytnej, Śmierć i to, co po śmierci w religiach misteryjnych, Etyka starożytna jako eudajmonologia, Czy możliwa jest prawda filozoficzna, Czy można ‘mówić niebyty’. Koncepcja sądu fałszywego w platońskim ‘Sofiście’, Timajos pitagorejski artykuły, przekłady z jęz. greckiego); 2. Dialektyka starożytna jako metoda (osiągnięcia: artykuły: Pismo/tekst a dialektyka w filozofii platońskiej, W kwestii aktualności filozofii pierwszej, Czy możliwa jest prawda filozoficzna; Czy można ; mówić o estetyce starożytnej. Noesis i aisthesis, Prawda i/a metoda; Historia filozofii starożytnej u progu III tysiąclecia – problemy źródłowe, metodologiczne, hermeneutyczne; 3. Historia filozofii hellenistycznej i wczesnochrześcijańskiej (osiągnięcia: 1. monografie: Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości filozofii hellenistycznej, wstęp i opracowanie polskiego przekładu Encheiridion Epikteta, 2. studia: Teologie starożytne, artykuły); 4. Historia aksjologii starożytnej (osiągnięcia: monografie: Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej, Platońska droga do idei. Aksjologiczny rodowód platońskiej ontologii, studia: Problematyka aksjologiczna w filozofii greckiej. Modele wartości w tzw. ‘myśleniu przedfilozoficznym, Ontologiczny i aksjologiczny aspekt kategorii ‘aletheia’ w filozofii przedplatońskiej); 5. Filozofia języka w aspekcie historycznym (osiągnięcia: 1. studia: Teorie znaku i komunikacji w filozofii starożytnej, System a filozofia języka). Wypromowała siedmiu dr., opieka nad dalszymi trzema, dwa otwarte przewody dr. Współpraca z red. Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej wyd. przez Towarzystwo Św. Tomasza z Akwinu; czł. Rady Naukowej Problemów Współczesnej Tanatologii – WTN; czł. Rady Naukowej Studium Generale Universitatis Wratislaviensis.