Kmita Jan ur. w 1922 r. w Bobrowcu, pow. Rawa Maz. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. zw. dr hab. inż. bud. ląd.; projektant – Biuro Projektów Przemysłu Węglowego we Wrocławiu; kier. działu tech. – Spółdzielnia Budowlana we Wrocławiu; gł. konstruktor – Zarząd Budownictwa Wojskowego nr 4; nacz. inż. – Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego nr 31; st. projektant, gł. specjalista konstrukcji – Biuro projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu; weryfikator proj. konstrukcji – Mistoprojekt Wrocław; kier. Katedry Budowy Mostow PWr.; dziekan Wydz. Budownictwa Ladowego PWr.; dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej PWr.; rektor PWr. 1984–1990; przewodniczący autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce 1989–1990; specjalność – budowa mostów, mechanika konstrukcji mostowych, konstrukcje z betonu sprężonego. Autor ponad 150. publikacji, w tym jednej monografii „Mosty sprężone kablami zgrupowanymi z lin”, dwutomowy autorski podręcznik „Mosty betonowe” i współautorski pionierski w kraju podręcznik „Komputerowe wspomaganie projektowania mostów”; dwie własne i cztery współautorskie patenty; wiele zrealizowanych projektów takich obiektów jak budynki mieszkalne, budynki magazynowe, zbiorniki na wodę pitną i mosty, w tym most Pokoju we Wrocławiu. Członkowstwo różnych stowarzyszeń naukowo–technicznych i naukowych, w tym aktualnie WTN; Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; Zespołu Ekspertów do Oceny Wniosków na Stypendia Naukowe NATO; przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów PWr. Wyróżniony czterokrotnie tytułem dr h. c.: Politechniki Poznańskiej – 1993 r., Politechniki Krakowskiej – 2000 r.; PWr. – 2000 r., PWT – 2002 r. Odznaczenia m.in.: Krzyż Komandorski O.O.P.; Medal KEN; Zasłużony dla PWr.; siedmiokrotne indywidualne nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, liczne nagrody rektora. Szerzej o nim: księga Jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wrocławskiej 1945–1995. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1995; Złota Księga Nauk Technicznych. Helion 2003; Who is Who w Polsce. Hubners blaues Who is Who.Wyd.II. Schweiz 2003.