Burczyk Bogdan ur. w 1930 r. w Przesławicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. t. – 1962 r.; dr hab. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. – 1990 r.; prodziekan Wydz. Chemicznego 1969–1972; z-ca dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1972–1981; kier. Zakładów: Chemii i Technologii Odczynników Flotacyjnych, Chemii i Technologii Organicznej 1971–1996; dyr. Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych 1991–1996; czł. Komitetu Redakcyjnego „Wiadomości Chemiczne” od 1978 r.; Komisji Fizykochemii Powierzchni PAN O. Kraków 1974–1995; Komisji Fizykochemii Powierzchni PAN O. Wrocław od 1983 r.; Komisji Analizy Tłuszczów i Środków Powierzchniowo Czynnych Komitetu Chemii Analitycznej PAN 1982–1983 i 1987–1989; Komitetu Chemii PAN 1993–1995; Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 1990–2002; Research Board of Advisors of the American Biographical Institute od 2002 r.; PTChem. od 1955 r.; SITPChem. od 1980 r.; International Association of Colloid and Interface Scientists 1982–2001; European Colloid and Interface Science 1986–2001; American Oil Chemists` Society 1992–2001; Kolloid–Gesellschaft 1993 r. Twórca Szkoły Naukowej „Chemia związków powierzchniowo czynnych i układów zdyspergowanych”. Wypromował ośmiu dr. n. t. i n. chem., pięciu dr. hab., trzech prof. Autor 110 publikacji, 30 artykułów przeglądowych, 45 patentów, współautor książek wyd. M. Dekker (New York). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski i Krzyż O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce, Wydanie II 2003, wydawnictwo Hübners blaues Who is Who, Schweiz, s. 447.