Galasiewicz Zygmunt ur. w 1926 r. w Łucku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: asystent wolontariusz UWr –1949 r.; mgr – 1950 r.; dr n. – 1956 r.; dr hab. –1961 r.; prof. nadzw. – 1964 r.; prof. zw. – 1971 r.; kier. Katedry, potem Zakładu Teorii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Teoretycznej 1962–1996; p.o. dyr. 1970/71, 1981/82; dyr. IFT 1984–1990; prodziekan Wydz. Mat. Fiz. Chem. UWr 1960–1963; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 1967–1996: kier. Zakładu Teorii Nadprzewodnictwa i Nadpłynności 1969–1996. Członek Rady Naukowej Laboratorium Fizyki Teoretycznej; Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej k. Moskwy 1960–1972; Komisji ds. Współpracy z ZIBJ przy Państwowej Agencji Atomowej 1970–1990; Międzynarodowego Komitetu Doradczego Seminariów Middle European Cooperation in Statistical Physics and Phase Transitions (MECO) 1975–1996; Honorary Corresponding (Associate) Member of International Centre for Theoretical Physics w Trieście (Włochy) od 1975 r.; Principal Investigator umowy naukowej z Thermophysical Division National Bureau of Standarts (Boulder – Colorado, USA) 1979–1983. Twórca szkoły naukowej teorii fazy skondensowanej (ciecze kwantowe). Wypromował ośmiu dr., w tym dwóch hab. Autor 77 publikacji naukowych, trzech książek. Nagrody i odznaczenia: Nagroda im. Marii Skłodowskiej–Curie – 1983 r.; Krzyż Komandorski i Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej, wyd. HELION, 1999, s. 66–67.