Łopuszański Jan ur. w 1923 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: fizyka na UWr 1945–1950; woluntariusz – 1945 r.; prac. UWr. od 1947 r.; dr UJ – 1955 r.; doc. – 1956 r.; prof. nadzw. – 1959 r.; prof. zw. – 1968 r.; emerytura – 1994 r.; prodziekan 1957–1959; dziekan Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UWr 1962–1965; kier. Zakładu Metod Matematycznych Fizyki 1960–1994; dyr. Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr 1970–1984; czł. koresp. (1976 r.), czł. rzecz. PAN – 1986 r.; czł. koresp. Akademii Umiejętności w Krakowie – 1996 r. Autor pięciu książek, w tym trzy po angielsku, trzy skrypty i około 80. prac oryginalnych, 12. materiałów konferencyjnych, 24. prace przeglądowe. Wypromował 11 dr., z których ośmiu jest teraz samodzielnymi prac. naukowymi. Promotor dr h. c. Chen Ning Yanga, Abdusa Salama, Władysława Opęchowskiego i Jana Rzewuskiego. Czł. rady red. czas. Reports on Mathematical Physics, Fortschritte der Physik do 2003 r.; czł. PTF; PTM; WTN; International Association of Mathematical Physics; International Union of Pure and Applied Physics; Association of Members of the IAS w Princeton; Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki. Szereg nagród naukowych. Nagroda Prezesa RM – 2001 r. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski O.O.P.