Przestalski Stanisław ur. w 1927 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii UWr i PWr. – 1946 r.; mgr filoz. w zakresie fizyki – 1951 r.; dr n. mat.– fiz. – 1959 r.; hab. (również na Wydz. Mat..Fiz..Chem. UWr) – 1964 r.; prof. nadzw. – 1971 r.; prof. zw. – 1978 r.; praca w Katedrze Fizyki UWr: asystent wolontariusz, z-ca asystenta, mł. asystent, asystent i st. asystent 1948–1952; praca na AR (wówczas Wyższej Szkoły Rolniczej), gdzie zorg. od podstaw Katedrę Fizyki i Biofizyki – 1952 r.; adiunkt, z-ca prof., doc. i prof. AR 1952–1997; po. kier. Katedry, kier.; przewodniczący Zespołu ds. Nauczania Przedmiotów Fizycznych na AR (przez cały czas istnienia tej Komisji); czł. Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych; czł. koresp. PAU – 1994 r.; czł. czynny PAU od 2000 r.; czł. hon. Komitetu Agrofizyki PAN; czł. Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN i Komitetu Cytobiologii PAN; przewodniczący Komisji Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wrocławskiego Oddz. PAN; czł. Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU; czł. Komisji Komórki i Błon Biologicznych IUPAB (International Union for Pure and Applied Biophysics); rady red. czas. Zagadnienia biofizyki współczesnej 1976–1990; rad red. czas.: Polish Journal of Environmental Studies i Cellular and Molecular Biology Letters. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych jest biofizyka błon, na co składają się badania fizycznej struktury błon biologicznych i modelowych oraz ich funkcji i badania związku między strukturą i funkcjami, a także badania wpływu związków biologicznie czynnych na błony; ponadto jest zainteresowany problemami grawiosmozy i fizycznymi właściwościami ciał sypkich. Wypromował 15 dr., z których osiem osób uzyskało stopnie dr. hab., a część z tej liczby – prof. Autor ok. 400, w tym blisko 200 prac oryginalnych, a ponad 200 komunikatów. Autor (niezależnie od pięciu skryptów) dwóch podręczników akademickich i książki; współredaktor 13 t. materiałów z międzynarodowych Szkół „Biophysics of Membrane Transport” 1975–1997. Odznaczenia: tytuł dr h. c. – 2001 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1973 r.; Zasłużony Nauczyciel PRL – 1979 r.; Krzyż Oficerski O.O.P. – 1997 r. Szerzej o nim: Słownik biograficzny Współcześni uczeni polscy, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2000, Tom III, str. 586.