Pietkiewicz Jerzy Jan ur. w 1950 r. w Górowie Iławeckim. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. WSE we Wrocławiu – 1973 r.; dr n. t. – 1979 r.; dr hab. n. rol. techn. żyw. i żywienia – 2002 r.; prof. AE – 2004 r.; asystent w Zakładzie Technologii Przemysłu Spożywczego WSE, AE we Wrocławiu do 1975 r., st. asystent do 1979 r.; adiunkt do 1994 r.; st. wykładowca do 2002 r.; adiunkt ze st. nauk. dr hab. do 2004 r.; pracuje w Katedrze Biotechnologii Żywności Wydz. Inżynieryjno–Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w PWSZ w Legnicy: wykładowca od 2000 r. i prof. od 2003 r.; sekr. Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AE we Wrocławiu 1979–1982; czł. Rady Naukowej Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE 1979-1982; czł. Rady Wydziału IE: 1981–1983, 1987–1990 i od 2002 r.; czł. Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą AE od 1987 r.; pełnomocnik Rektora ds. Wynalazczości Pracowniczej od 2002 r.; Stow. Nauk.–Techn. Inż. i Tech. Przem. Spoż. NOT, Oddz. Dolnośląski we Wrocławiu: czł. od 1977 r., przew. Koła 1979–1983; czł. Zarządu Oddz. 1999–2002; rzeczoznawca od 1983 r.; Stow. Absolwentów WSH, WSE i AE – czł. Zarządu od 1996 r.; Polskie Tow. Technol. Żywności czł. od 1990 r.; Polska Federacja Biotechnologów – czł. zał. od 2002 r. Współautor i autor 67 oryginalnych prac twórczych, siedmiu przeglądowych prac naukowych, 79 referatów i doniesień naukowych przedstawionych na krajowych i międzynarodowych konf. naukowych, 15 patentów, pięciu wzorów użytkowych, siedmiu skryptów, 110 nie opublikowanych ekspertyz i raportów, w tym 31 zastosowanych w praktyce gospodarczej. Nagrody: Ministra NSzWiT – 1979 r. i 1980 r.; Ministra EN – 1988 r.; Ministra Przemysłu – 1989 r.; 15 nagród JM Rektora AE.