Kuczyński Jędrzej ur. w 1924 r. w Kaliszu, zm. w 1989 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: jeden z pierwszych absolwentów Wydz. Inżynierii Lądowej PWr.; z-ca asystenta (będąc jeszcze studentem) – 1947 r.; praca naukowa i dydaktyczna w Katedrze Budownictwa Ogólnego do 1968 r.; dr – 1961 r.; dr hab. za pracę pt. Problemy trwałości betonowych budowli sanitarnych – 1966 r.; prof. nadzw. – 1976 r; prof. zw. – 1987 r.; zajmował się problematyką trwałości budowli; wprowadził w Instytucie Inżynierii Lądowej specjalizację: inżynieria miejska od 1974 r.; dyr. Instytutu Budownictwa WSI w Zielonej Górze –1982 r; org. specjalności: budownictwo sanitarne i podziemne na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – 1986 r.; prowadził wykłady na studiach dziennych i podyplomowych oraz uczestniczył w pracach kilku sekcji PAN. Można wyróżnić trzy okresy, w których koncentrował swoje zainteresowania na: problematyce statycznego i fizycznego kształtowania obiektów budownictwa powszechnego, systematyce i ekonomicznym projektowaniu budowli sanitarnych, szeroko ujętej problematyce inżynierii miejskiej. Działalność w dziedzinie zagadnień kształtowania ustrojów budowlanych związana była z jego pracą na Wydz. Inżynierii Sanitarnej i Budownictwa Lądowego. Opracował skrypt Projektowanie konstrukcji budownictwa ogólnego, którego wielokrotne wydania były wykorzystywane przez biura projektowe, co świadczyło o jego przydatności l. 50. Wydana w 1984 roku przez wydawnictwo Arkady książka Budownictwo dla inżynierów sanitarnych zniknęła błyskawicznie z półek księgarskich. Studia, doświadczenia zawodowe i prace projektowe dotyczące budowli sanitarnych, zbiorników i rurociągów, a zwłaszcza badania nad wpływami czynników niemechanicznych (temperatury, wilgoci, środowisk agresywnych) na budowle poddane parciu wody, wyróżniły drugi okres działalności naukowo-badawczej w Instytucie Inżynierii Lądowej PWr. Liczne publikacje książkowe: Budowle sanitarne, Problemy trwałości betonowych budowli sanitarnych, Teoria i praktyka wodoszczelności zbiorników betonowych, Miejskie budowle sanitarne i podziemne, kierowane przez Profesora prace doktorskie oraz konsultowane i recenzowane prace habilitacyjne w kraju i za granicą, ugruntowały Jego wysoki autorytet naukowy nie tylko w Polsce. Trzeci okres działalności to świadczenie bogatej wiedzy i ogromnej energii na potrzeby krajowej nauki i techniki. Autor dwóch monografii, kilkudziesięciu publikacji, kilku skryptów i dwóch książek. Promotor dziewięciu prac dr.