Mulak Andrzej ur. w 1936 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1959 r.; dr n. t. – 1968 r.; doc. – 1970 r.; dr hab. – 1975 r.; prof. nadzw. – 1986 r.; prof. zw. – 1996 r.; dr honoris causa PL – 2001 r.; czł. organizacji naukowych: SEP, PTETiS, WTN, International Society for Optical Engineering; kier. Zakładu Elektronowiązkowych Badań Powierzchni 1981–2001; z-ca dyr. Instytutu Technologii Elektronowej 1987–1990; dziekan Wydz. Elektroniki 1990–1996; kier. Katedry Zaawansowanych Technik Elektronicznych od 2002 r.; rektor PWr. 1996–2002; wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola; wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych; czł. prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczący Komisji Integracji, Partnerstwa i Standardów Akademickich. Zainteresowania naukowe: początkowo elektronika mikrofalowa, później optyka elektronowa oraz metody badań powierzchni ciał stałych, w szczególności półprzewodników. Wypromował 10 dr. n. t., wśród wychowanków: trzech dr. hab., dwóch prof. Autor 60 publikacji, dwóch monografii, trzech książek. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, str. 173–174.