Kiełbasa Antoni ksiądz; ur. w 1938 r. w Świętochłowicach. Matura – 1957 r.; studia filozoficzno-teologiczne w SD salwatorianów w Bagnie; święcenia kapłańskie w Trzebnicy 29 VI 1963 r.; studia z zakresu historii Kościoła na Wydz. Teologicznym KUL – 1964 r.; kontynuował je w Rzymie, prowadząc kwerendę w archiwach rzymskich, a także austriackich, szwajcarskich i niemieckich, przygotowane materiały archiwalne w mikrofilmach przekazał do archiwum prowincjalnego w Krakowie; wykłady z historii Kościoła, patrologii i dziejów zgromadzenia w SD w Bagnie – 1972 r.; wikariusz i konsultor prowincjalny 1975–1985; przełożony domu w Trzebnicy 1984–1987; z-ca tegoż domu 1987–1993; org. i uczestniczył w kraj. i zagr. sympozjach o tematyce salwatoriańskiej; dr teologii (w PWT we Wrocławiu) na post. pracy poświęconej założycielowi salwatorianów i salwatorianek oraz kształtowaniu się i realizacji idei powołania nowego zgromadzenia w Kościele – 1992 r.; adiunkt przy Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych – 1993 r.; wykłady monograficzne dla licencjuszy i doktorantów oraz wykłady kursoryczne z historii Kościoła powszechnego dla studentów świeckich; hab. (rozprawa hab. pt.: Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881–1903) – 1998 r.