Szeloch Roman Fabian ur. w 1931 r. w Demidówce (woj. wołyńskie). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1959 r.; dr n. t. – 1964 r.; dr hab. – 1997 r.; prof. nadzw. – 1998 r.; kier. Zakładu Mikroelektroniki Cienkowarstwowej 1968–1972; z-ca dyr. Instytutu Technologii Elektronowej 1968–1981; czł. Rady Naukowej PIAP we Wrocławiu 1968–1970; czł. Komisji Mikroelektroniki KNiT w Warszawie 1969–1970; Rady Naukowej ITE Cemi 1972–1975; Komisji Inżynierii Materiałowej przy PAN Oddz. Wrocław od 1972 r.; Sekcji Elektrotechnologii Komitetu Elektrotechniki PAN – Warszawa od 1978 r.; przewodniczący Wydz. VI (Nauki Techniczne) WTN – od III 2004 r. Współuczestnik prac naukowych w zakresie niezawodności i diagnostyki struktur mikro– i nanoelektronicznych oraz mikrosystemów (nanotechnologia). Wypromował 14 dr. n. t., wśród nich dr hab. Autor 94 publikacji, dwóch książek (do V 2005 r.). Odznaczenia: Order Kawalerski O.O.P.; Srebrny Krzyż Zasługi; Medal KEN. Szerzej o nim: 50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawn. PWr, Wrocław 2003, str. 182–183.