Czekanowski Jan ur. w 1882 r. w Głuchowie, pow. grójecki. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1907 r.; hab. i prof. – 1913 r.; prof. zwycz. – 1920 r.; kier. Katedry Etnologii i Antropologii Wydz. Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu J.K. we Lwowie 1913–1941; rektor Uniwersytetu J.K. we Lwowie 1934–1936; kier. Katedry Antropologii Wydz. Lekarskiego (później Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi) Uniwersytetu Poznańskiego (w tych latach stałe kontakty naukowe z pracownikami Katedry Antropologii UWr) 1946–1960; czł. hon. Polskiego Towarzystwa Antropologicznego; czł. Towarzystwa Antropologicznego w Brnie Morawskim i Zurichu; czł. koresp. Sociéte d’anthropologie de Paris i Royal Anthropological Institute of Great Britain and Irleand. Dr h. c. UAM w Poznaniu i UWr. Twórca Polskiej Szkoły Antropologicznej. Promotor 23 dr., 11 dr. hab., siedmiu prof. Autor ok. 300 publikacji, w tym 12 książek. Odznaczenia: Krzyż Komandorski O.O.P.; Order Sztandaru I klasy. Szerzej o nim: Materiały i Prace Antropologiczne nr 70 wyd. PAN, Wrocław, 1964.