Krupiński Tadeusz ur. w 1930 r. w Łańcucie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1962 r.; hab. – 1973 r.; prof. nadzw. – 1978 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Zakładu Antropologii UWr 1971–1999; dziekan Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr 1981–1987 i 1990–1996; czł. i przewodniczący Komitetu Antropologii PAN; czł. Komitetu Ergonomii PAN; czł. i przewodniczący Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu; czł. i z-ca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie; czł. Zarządu Głównego i czł. hon. Polskiego Towarzystwa Antropologicznego; czł. Prymasowskiej Rady Społecznej; czł. i przewodniczący Arcybiskupiej Rady Społecznej; kontynuator Wrocławskiej Szkoły Antropologicznej. Promotor 13 dr., opiekun pięciu dr. hab. Odznaczenia m.in.: Krzyż Oficerski i Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Złoty Medal UWr; Medal „Pontyficia Facultas Theologica Wratislaviensis”.