Gołębiewski Marian abp; ur. w 1937 r. w Trzebuchowie (diec. Włocławska). Studia filozoficzno-teologiczne w WSD we Włocławku 1956–1962; święcenia kapłańskie 24 VI 1962 r. w katedrze włocławskiej z rąk bpa Antoniego Pawłowskiego; wikariusz w Ślesinie 1962–1964 i Zduńskiej Woli 1964 -1966; wikariusz-ekonom (administratorem) parafii św. Michała Archanioła w Umieniu – 1966 r.; studia w zakresie biblistyki na Wydz. Teologicznym KUL – 1966 r.; magisterium z teologii – 1968 r.; licencjat teologii; studia specjalistyczne w Rzymie w Papieskim Instytucie Biblijnym (Biblicum) – 1969 r., gdzie uzyskał stopień licencjata – 1971 r.; doktorat w zakresie nauk biblijnych – 1976 r.; wykłady w WSD we Włocławku z egzegezy NT oraz z innych przedmiotów biblijnych, a także lektoraty jęz. hebrajskiego, greckiego, łacińskiego i angielskiego – 1976 r.; prefekt w tymże seminarium 1981–1982; rektorem WSD 1983–1992; wykłady z Pisma Świętego w WSD Misjonarzy Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz zajęcia w Instytucie Pastoralnym i w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej we Włocławku; sędzia Sądu Biskupiego 1978–1989; czł. Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej, także egzaminatorem prosynodalnym od 1982 r.; należał do grona kapituły katedralnej we Włocławku; zajęcia zlecone z egzegezy ST na Wydz. Teologicznym ATK w Warszawie –1979 r.; stypendium naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu 1992/1993; habilitacja na podstawie rozprawy "Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (Iz 40-48) Studium literacko-krytyczno-teologiczne" na Wydz. Teologicznym ATK – 1994 r.; kier. Katedry Biblistyki Starego Testamentu na tymże wydziale – 1994 r.; prof. nadzw. – 1995 r. Czł. Komisji Episkopatu Polski ds. Seminariów Duchownych oraz ds. Dialogu z Judaizmem; Komisji Prosynodalnej ds. Wychowania Katolickiego. Uczestniki licznych krajowych oraz międzynarodowych kongresów i sympozjów biblistycznych, a także dorocznych sympozjów "Kościół a Żydzi i judaizm". Czł. kolegium redakcyjnego "Ateneum Kapłańskiego" i dwutygodnika katolickiego diecezji włocławskiej "Ład Boży" 1978–1986; biskup ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski 20 VII 1996 r.; sakrę biskupią otrzymał z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce, abpa Józefa Kowalczyka, oraz metropolitów: szczecińsko-kamieńskiego Mariana Przykuckiego i gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego – 31 VIII 1996 r.; czł. Rady Naukowej i Komisji Nauki Wiary, a w obrębie tej ostatniej przewodniczącym Sekcji Nauk Biblijnych; czł. Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych; prof. nadzw. na Wydz. Teologicznym UAM w Poznaniu od 1998 r.; wykłady w WSD w Koszalinie. Ojciec Św. Jan Paweł II przyjął rezygnację kard. Henryka Gulbinowicza z obowiązków pasterza Archidiecezji Wrocławskiej 3 IV 2004 r. i mianował bpa Mariana Gołębiewskiego, Arcybiskupem-Metropolitą Wrocławskim. Jako 58. w dziejach – pasterz biskupstwa wrocławskiego odbył uroczysty ingres do katedry p.w. św. Jana Chrzciciela – 24 IV 2004 r. i otrzymał w Rzymie paliusz – znak pełni pasterskiego urzędu – 29 VI 2004 r. Jako ordynariusz pełni także funkcję Wielkiego Kanclerza PWT we Wrocławiu. Autor wielu publikacji (książki, artykuły, recenzje, sprawozdania, hasła encyklopedyczne), głównie z zakresu biblistyki.